ضرورت انجام خود مراقبتی بیشتر در پیک ششم امیکرون

باشگاه خبرنگاران جوان :

حمید سوری گفت: در هنگام شیوع اپیدمی‌هایی مانند کرونا باید یک مدیریت قوی در زمینه کنترل بیماری و شناسایی کانون‌های آلوده داشته باشیم. زمان زیادی برای کاهش بار بیماری در این پیک نخواهیم داشت.

سوری اعلام کرد که در پیک ششم بیماری کرونا باید از افراد پر خطر مراقبت جدی‌تر انجام شود. قرنطینه و خود مراقبتی در افرادی که علائم مشکوک به امیکرون را دارند بیشتر از سویه‌های قبلی به دلیل مسری‌تر بودن واریانت امیکرون انجام شود.

این اپیدمیولوژیست متذکر شد که نظارت بر درمان بیماری کرونا بهتر از سویه‌های قبلی باید انجام شود. از مناطق پر خطر باید بازدید انجام شود تا تصویری جامع‌تر برای تصمیم گیری‌ها در خصوص بیماری کرونا و واریانت امیکرون انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

ضرورت انجام خود مراقبتی بیشتر در پیک ششم امیکرون